Maastoliikenne

Uraluvat

Suomessa voi harrastaa moottorikelkkailua moottorikelkkareiteillä sekä kuntien ja Metsähallituksen ylläpitämillä moottorikelkkaurilla.

Metsähallituksen urat ovat maksullisia, epävirallisia reittejä, jotka lain mukaan luokitellaan maastoksi. Näille urille kelkkailija voi hankkia Metsähallitukselta henkilökohtaisen tai perheen yhteisen uraluvan. Tällä luvalla voi kelkkailla kaikilla urilla, jotka löytyvät Metsähallituksen urakartastosta. Urien varsilla on usein mukavia tauko- ja tulistelupaikkoja sekä muita palveluja.

Huom! Omaan kotikuntaan haettavat uraluvat ja kolmen pohjoisen kunnan maastoliikenneluvat tulevat verkkokauppaan haettavaksi 1.1.2023.

Erityiseen varovaisuuteen kehotetaan Suomussalmen Ypykänvaaran kohdalla. Siellä Metsähallituksen uralupauriin yhtyvä osuus yksityismailla Puolanka-Näljänkä yhdysuralla on vaarallinen hakkuista johtuen.

Valtakunnallinen uralupa

Maksullinen

3h 10€, 1 vrk 17€, viikko 35€, kausilupa 60 €, kausilupa perhelupana* 60 €,

*) Perhelupaan lasketaan: yhdessä asuvat avio- tai avoliitossa olevat tai parisuhteensa rekisteröineet henkilöt ja heidän 15-17 -vuotiaat lapsensa, jompikumpi vanhemmista 15-17 vuotiaine lapsineen.

Uralupa kotikunnan alueelle

Maksuton

Voimassa vuoden 2025 loppuun.

Huom! Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntalaiset hakevat lumipeitteisen ajan maastoliikennelupaa omalle kotipaikkakunnalleen tämän sivun alimpana olevasta lupahakemuksesta.

Lisäehto: keväisin vain 30.5. asti.

Maastoliikennelupa kelkkailu-urien ulkopuolelle

Urien ulkopuolisella maastoliikenteellä tarkoitetaan moottorikäyttöisen ajoneuvon käyttämistä teiden, moottorikelkkailureittien ja -urien ulkopuolella. Urien ulkopuolinen maastoliikenne lumipeitteiseen aikaan ja kaikki lumettoman ajan maastoliikenne on valtion mailla pääsääntöisesti kiellettyä. On poikkeuksia, joissa voit perusteltuun tarpeeseen hakea Metsähallitukselta erillisen maastoliikenneluvan. Yleisimpiä syitä maastoliikennelupahakemuksille ovat tarve kulkea kiinteistölle rasitteesta poiketen, riistan- tai kalastonhoitoon liittyvät tehtävät, tutkimus tai tapahtuman järjestäminen.

Hakutavat

Lupaa voidaan hakea kerralla useampaan kuntaan ja useampaa tarkoitusta varten. Maastoliikennelupaa voidaan hakea:

  • henkilökohtaisena
  • perheelle

Erityistilanteissa maastoliikennelupaa voi hakea:

  • Usealle yksityishenkilölle, jos kyse tilanteesta, jossa kuljettajat liikkuvat maastossa samalla alueella/ajoreitillä, yhtenä seurueena, samana ajanjaksona.
  • Yrityksen, seuran, yhteisön tai koulutus-/tutkimuslaitoksen henkilöstölle tai näiden tahojen järjestämään tapahtumaan osallistuville.

Safariyrittäjät

Safaritoiminnasta valtion mailla tulee sopia Metsähallituksen kanssa. Mikäli haluat toimia safariyrittäjänä löydät lisätietoa täältä https://www.eraluvat.fi/maastoliikenne/safaritoiminta.html

Metsäteollisuusyritykset ja vastaavat metsäalan toimijat

Naapuripalstalle kulkeminen rasitteesta poiketen hakkuu- ja metsänhoitotoimienpiteissä vaatii maastoliikenneluvan. Metsähallituksen hallinnassa olevia monikäyttömetsiä koskien luvan voi hakea laajana. Katso ohjeet hakemiselle tästä (PDF, 94 kt, avautuu uuteen välilehteen). Ohje ei kosketa suojeluun varattuja alueita, luonnonsuojelu- tai erämaa-alueita. Mikäli kulku kohdistuu näille alueille, haetaan lupaa kohdekohtaisesti.

Lupapäätöksen hinnoittelu

Maastoliikennelupapäätökset valtion maille, sekä myönteiset että kielteiset, ovat maksullisia julkisia hallintopäätöksiä. Maksu maastoliikenneluvasta peritään Metsähallituksen käsittelyn jälkeen. Päätöksen hinta on:

  • henkilökohtaisessa ja perhekohtaisessa maastoliikenneluvassa 50 €
  • useaa henkilöä koskevassa maastoliikenneluvassa 50 €/hlö
  • yrityksen/seuran/yhteisön/koulutus- ja tutkimuslaitokesen henkilöstölle tai näiden järjestämään tapahtumaan osallistuvien maastoliikenneluvassa 50 €/ajoneuvojen määrä tehtävää suorittaessa

Joidenkin maastoliikennelupien harkintaan tarvitaan Metsähallituksessa tavanomaista perusteellisempaa selvitystyötä tai oikeudellista harkintaa. Jos lupapäätös edellyttää laajempaa harkintaa, luvan hinta kaksinkertaistuu.

Maastoliikennelupa kotikuntaan on maksuton.

Käsittelyaika

Maastoliikennelupahakemukset harkitaan ja käsitellään Metsähallituksessa 10-15 arkipäivän sisällä lupahakemuksen jättämisestä.

Lumipeitteisen ajan lupahakemus

Maksuton kotikuntaan haettaessa.

Voidaan hakea useaan kuntaan ja useammalle henkilölle yhdellä hakemuksella.

(Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntalaiset hakevat 1.1.2020 alkaen paikkakuntalaisen luvan sivun alimmasta hakemuksesta.)

Lumettoman ajan lupahakemus (*

Maksuton kotikuntaan haettaessa

Myönnetään vain erityisen painavasta syystä

Voidaan hakea useaan kuntaan ja useammalle henkilölle yhdellä hakemuksella

Yhdistelmälupa lumipeitteiselle ja lumettomalle ajalle (**

Maksuton kotikuntaan haettaessa. Myönnetään vain erityisen painavasta syystä.

Lue lisää yhdistelmäluvan hausta alla.

*) Lumettoman ajan maastoliikennelupaa valtion maille myönnetään vain erityisen painavin perustein, sillä liikenteen haitat ovat lumipeitteiseen aikaan verrattuna pysyvämpiä. Myös kielteinen maastoliikennelupapäätös on maksullinen, ellei kyseessä ole omalle kotipaikkakunnalle haettavasta luvasta. Oman kotipaikkakunnan alueelle haetusta luvasta annettu kielteinen lupapäätös on maksuton.

**) Yhdistelmäluvassa haetaan lumipeitteisen ajan luvan lisäksi samalla lumettoman ajan lupaa. Yhdistelmälupia myönnetään pääsääntöisesti vain kullankaivuualueiden, -valtausten ja kaivospiirien huoltoajoon maastoliikennelupaa tarvitseville. Lumettoman ajan maastoliikennelupaa valtion maille myönnetään vain erityisen painavista syistä, koska liikenteen haitat ovat lumipeitteiseen aikaan verrattuna pysyvämpiä. Useissa tilanteissa lupa lumipeitteiselle ajalle voitaisiin tiettyyn perusteltuun tarpeeseen myöntää, mutta lumettomalle ajalle ei. Yhdistelmälupahakemus perutaan tai siitä annetaan kielteinen maastoliikennelupapäätös myös siinä tapauksessa, että haetun tarpeen mukaiselle ajolle voitaisiin myöntää lupa lumipeitteiselle ajalle, mutta ei kuitenkaan sen lisäksi lumettomalla ajelle. Kielteinen maastoliikennelupapäätös on maksullinen, lukuun ottamatta kotikuntaan haetusta luvasta annettua kielteistä päätöstä, joka on maksuton. Mikäli yhdistelmälupahakemus hylätään ja sen jälkeen halutaan hakea vastaavaa lupaa pelkästään lumipeitteiselle ajalle, on tätä varten tehtävä uusi hakemus lumipeitteisen ajan lupahakemuksena.

Maastoliikennelaki (22.12.1955/1710) 4§, Laki Metsähallituksesta (234/2016) 24§, Ympäristöministeriön asetus Metsähallituksen eräiden julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista (1571/2015) 4§.


Inarin, Utsjoen ja Enontekiön kuntalaiset

Inarin, Utsjoen ja Enontekiön kuntalaiset voivat hakea lumipeitteisen ajan maastoliikennelupaa kotikuntaansa valtion maille Metsähallitukselta. Luvan saavat kaikki kuntalaiset, joilla on tarve lumipeitteisen ajan maastoliikenteelle. Maastoliikennelupa voidaan hankkia sähköisesti oheisella lomakkeella. Luvan voi hankkia myös ottamalla yhteyttä Metsähallituksen asiakaspalvelupisteeseen. Lumipeitteisen ajan yleinen maastoliikennelupa omaan kotikuntaan ei koske kansallis- ja luonnonpuistoja. Mikäli kuntalaisella on perusteltu tarve maastoliikenteelle myös puistojen alueella tai hän tarvitsee lumettoman ajan luvan tai kalastusluvan, tulee lupaa hakea entiseen tapaan Metsähallituksen asiakaspalvelupisteestä.

Vastaavasti muuta kuin vakiintuneille urille kirjoitettavaa lumettoman ajan maastoliikennelupaa tulee hakea urien ulkopuolisella maastoliikennelupahakemuksella (ks. yllä Lumettoman ajan lupahakemus). Lupia kirjoitetaan vain painavasta syystä.

Lumipeitteisen ajan lupa kotikuntaan Enontekiöllä, Inarissa ja Utsjoella

Maksuton ja luvan saa heti käyttöön. Voimassa vuoden 2025 loppuun.

Omaan kotikuntaan poislukien kansallis- ja luonnonpuistot

Ladataan

Tilauksen oikeellisuus tarkistetaan verkkokaupassa, odota hetki.